Artikel 14. Klachten Regeling

1. Shop4thuis beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij shop4thuis, nadat de consument de gebreken heeft geconsta-teerd.
3. Bij shop4thuis ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door shop4thuis binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot shop4thuis. Shop4thuis is aange-sloten bij Stichting WebwinkelKeur, bij klachten die niet met shop4thuis in onderling overleg op-gelost kunnen worden kan de consument zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Shop4thuis heeft een lopend lidmaatschap via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen wor-den, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stich-ting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van shop4thuis niet op, tenzij shop4thuis schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door shop4thuis, zal de shop4thuis naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Zie artikel 14 algemene voorwaarden shop4thuis.nl (algemene voorwaarden prefeleerd)